Title Home

  
  1.혈루병든 여인...............................막5:25-34
  2.시력이 회복된 두 사람.......................마9:27-31
  3.듣는 것과 말하는 것이 회복된 사람...........막7:32-37
  4.시력이 회복된 사람..........................막8:22-26
  5.날 때부터 소경된 자가 보게 됨...............요9장
  6.귀신들려 펴지 못하는 여인...................눅13:11-17
  7.고창병 걸린 사람............................눅14:1-6
  
  


home Study