Title Home

  
  1.문둥병 걸린 10사람..........................눅17:11-19
  2.시력이 회복된 두 사람.......................눅18:35-43
  3.치료받은 말고의 귀..........................눅22:50-51
  4.나인성 과부의 아들..........................눅7:11-16
  5.야이로의 딸.................................막5:22-24
  6.나흘동안 죽어 있던 나사로...................요11장
  7.사흘동안 매장된 그 자신의 몸................눅24:1-7
  
  


home Study