Title Home

  
  1.별이 동방박사를 베들레헴까지 인도함.........마2:1-9
  2.주님이 세례받을 때의 표적들.................마3:16-17
  3.변화산상의 표적들...........................마17:1-14
  4.그의 기도에 대한 응답.......................요12:28-30
  5.주께서 운명하실 때 나타난 표적들............마27:45-53
  6.부활하실 때 나타난 표적들...................마28:2
  7.승천하실 때 나타난 표적들...................행1:9-11
  
  


home Study