Title Home

  
  1.잠잠하라 고요하라...........................막4:39
  2.어찌하여 이렇게 무서워 하느냐...............막4:40
  3.안심하라 내니 두려워 말라...................마14:27
  4.오라........................................마14:29
  5.믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐............
  6.내로라......................................요18:4
  7.이 사람들의 가는 것을 용납하라..............요18:8
  
  


home Study