Title Home

  
  1.여자여 누구를 찾느냐........................요20:15
  2.마리아야....................................요20:16
  3.내아버지 너희아버지 내하나님 너희하나님.....
  4.평안하뇨....................................마28:9-10
  5.주께서 길가면서 질문하시니..................눅24:17
  6.너희에게 평강이 있을지어다..................눅24:36
  7.어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐...........눅24:38
  
  


home Study