Title Home

  
  1.누가 내옷에 손을 대었느냐...................막5:30
  2.이는 내게서 능력이 나간줄 앎이로다..........눅8:46
  3.네 믿음이 너를 구원하였다...................마9:22
  4.네 병에서 놓여 건강할지어다.................막5:34
  5.두려워말고 믿기만 하라......................눅8:50
  6.이 아이가 잔다..............................막5:39
  7.달리다굼....................................막5:41
  
  


home Study