Title Home

  
  1.귀신아 그 사람에게서 나오라.................막5:8
  2.네 이름이 무엇이냐..........................막5:9
  3.저희더러 가라하시니.........................마8:32
  4.네 친속에게 고하라..........................막5:19
  5.저희의 믿음을 보시고........................마9:2
  6.어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐..........마9:4-5
  7.세상에서 죄를 사하는 권세...................마9:6
  
  


home Study